Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Janine Fransen: In deze algemene voorwaarden verstaan we onder “Janine Fransen”, onderneming van Janine Fransen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 51336499, gevestigd aan de Udenseweg 27 te Zeeland (nb).

1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Janine Fransen een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: Alle diensten die door Janine Fransen worden verleend, zoals beschreven op www.janinefransen.nl en aanverwante websites die vallen onder Janine Fransen. Hieronder vallen zowel online als fysieke producten, toegang tot besloten groepen, cursussen, programma’s, éénop-één sessies, coaching sessies, lezingen en presentaties.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Janine Fransen en de Klant.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op het gehele aanbod en alle rechtsbetrekkingen van Janine Fransen. Tevens op alle gesloten overeenkomsten tussen Janine Fransen en haar klanten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door klant gestelde voorwaarden. Hiervoor geldt geen overeenstemming.

2.3 Het aanbod van Janine Fransen ‘Transformatie Coaching’ geldt uitsluitend voor ondernemers. De klant gaat overeenkomsten met Janine Fransen aan in de hoedanigheid van een bedrijf, dat geldt als wettelijk rechtspersoon. Hierdoor kan de klant geen beroep doen op het consumentenrecht en kan het geen gebruik maken van bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Janine Fransen kan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden per email bekend gemaakt en treden, tenzij anders is vermeld, 7 dagen na bekendmaking van de wijziging in werking.

2.5 Indien de klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wilt accepteren, dan heeft de klant het recht de eerder overeengekomen afspraken per de eerstvolgende maand op te zeggen, zonder dat Janine Fransen verplicht is aan het terugbetalen van gemaakte kosten.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Janine Fransen en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, danwel ‘Inschrijven’-knop en overeenkomstige en soortgelijke knoppen op de website www.janinefransen.nl en aanverwante websites welke eigendom zijn van Janine Fransen. Overeenkomsten hebben betrekking op alle diensten van Janine Fransen waaronder – maar niet uitsluitend – online en offline trainingen, zowel betaald als niet betaald. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via een webformulier, telefoon, email of schriftelijk.

3.2 Bij het aangaan van een overeenkomst dient de klant de juiste en actuele gegevens te verschaffen die aan de klant worden gevraagd tijdens een registratieproces. Indien er sprake is van een wijziging in de gegevens, dient de klant deze z.s.m. door te geven aan Janine Fransen via info@janinefransen.nl

3.3 Janine Fransen heeft ten allen tijden het recht een potentiële klant te weigeren van dienstverlening. Weigering geschiedt zonder opgaaf van reden.

3.4 Registratie en inschrijving voor de diensten van Janine Fransen op de website van Janine Fransen, zijn rechtsgeldig als overeenkomst.

3.5 Wanneer de klant een dienst van Janine Fransen geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.

3.8 Janine Fransen en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Janine Fransen haar activiteiten staakt of liquideert.

 

Artikel 4 – Diensten

4.1 Iedere klant wordt een niet-exclusief gebruiksrecht verleend met betrekking tot de diensten en producten van Janine Fransen. Het gebruiksrecht gaat in op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het door Janine Fransen verleende gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant dan ook niet toegestaan het gebruiksrecht te delen, verkopen of te verhuren aan derden. Op welke wijze dan ook.

4.3 Het gebruiksrecht van de diensten en producten van Janine Fransen geldt voor de bedrijfsactiviteiten van de klant, waarmee de overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 5 – Rechten en Plichten

5.1 Bijeenkomsten van Janine Fransen kunnen ten alle tijde worden afgezegd door Janine Fransen.

5.2 Janine Fransen behoudt zich te allen tijde het recht om bijeenkomsten te beëindigen of te verkorten in tijdsduur.

5.3 Bijeenkomsten kunnen zowel fysiek op locatie plaatsvinden alswel online. Janine Fransen behoudt zich te allen tijde het recht om bijeenkomsten op een gewijzigde locatie te houden of naar online te verplaatsen.

5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de diensten worden aangeboden door Janine Fransen.

5.5 Janine Fransen bepaalt de frequentie van de Q&A meetings. Q&A sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

5.6 Janine Fransen heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens, voor en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie en marketinginspanningen van haar bedrijf, tenzij expliciet anders overeengekomen met de klant.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een programma te zijn voldaan. Bij de afname van fysieke en online producten geldt dat de de levering plaatsvindt na betaling door de klant.

6.2 Janine Fransen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.

6.4 Janine Fransen heeft ten allen tijde het recht haar diensten jegens een klant op te schorten bij gebreke van tijdige betaling door de klant.

6.5 Janine Fransen heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen. De klant kan in dit geval geen beroep doen op een financiële vergoeding.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Wanneer een klant een live (zowel online als offline) programma, cursus of training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen, mits er een inhaalmogelijkheid is.

7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het missen van deze data.

7.3 Janine Fransen houdt klanten via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe inzichten, diensten en aanverwante informatie. Totdat de klant zich uitschrijft voor deze nieuwsbrief zal de klant deze ontvangen na het moment van registratie.

7.4 Janine Fransen is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Janine Fransen is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

 

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen

8.1 Door Janine Fransen opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de programma vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van het programma of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Janine Fransen heeft ten allen tijden het recht om op grond van toepasselijke voorwaarden een dienst te blokkeren. Janine Fransen is tevens gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan een deblokkering, als het voldoen door de klant, van de door Janine Fransen gemaakte kosten.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website diensten en producten  en met betrekking tot alles wat Janine Fransen ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen cursussen, boeken, programma’s, checklists, sheets, documenten, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Janine Fransen.

9.2 Het is de Klant niet toegestaan om een aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

9.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

9.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten van Janine Fransen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Janine Fransen is nimmer aansprakelijk voor enige directe, indirecte schade en gevolgschade van Klant of derden als gevolg van het gebruiken van de diensten en/of producten van Janine Fransen.

10.2 De Klant zal Janine Fransen en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.

10.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld. Janine Fransen is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of van Janine Fransen.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In het geval van overmacht is Janine Fransen niet gehouden tot het nakomen van haar verplichting(en). Onder overmacht wordt onder andere verstaan:

  1. een tekortkoming van externe hosting providers en leveranciers van Janine Fransen
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of communicatievoorzieningen
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. werkstakingen
  5. brand
  6. ongeval of ziekte van personeel
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. door Janine Fransen onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Janine Fransen afhankelijk is.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (45) dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de overeenkomst met Janine Fransen schriftelijk of per email te beëindigen, zonder dat Janine Fransen tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

11.3 Indien Janine Fransen door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 12 – Advisering en kennisdeling

12.1 Alle door Janine Fransen gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Janine Fransen verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Janine Fransenn te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Janine Fransen verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Janine Fransen verleent daarbij geen enkele garantie.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Janine Fransen is Janine Fransen niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Janine Fransen tegen alle aanspraken van derden.

12.3 Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Janine Fransen gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee toegang wordt verleend tot diensten van Janine Fransen, te delen met of over te dragen naar derden

12.4 Janine Fransen hecht veel waarde aan de privacy van de klant. De persoonsgegevens van de klant zal Janine Fransen verwerken volgens de wettelijke privacyregels, met inachtneming van der privacy verklaring zoals deze is in te zien op de website van Janine Fransen. De klant stemt in met verwerking van zijn of haar bedrijfs- en persoonsgegevens.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

13.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Janine Fransen aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Janine Fransen is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Janine Fransen verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

13.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.